Täida väljad

Andmed edastatud.
Osaled loosis!

CALIXI KAMPAANIA "VÕIDA 2000€ VÄÄRTUSES REIS CALIXILT!" AMETLIKUD REEGLID

 • Calixi kampaania „Võida 2000€ väärtuses reis Calixilt!“ on perioodil 24.11.2014–01.02.2015 Eesti Vabariigis toimuv tarbimiskampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab KG Knutsson AS (registrikood: 10169266, telefon: 6519300, asukoht: Saeveski 12, Tallinn, e-post: calix@kgk.ee), edaspidi Korraldaja.

 • Loosimised viib läbi Vurr Digital OÜ

 • Kampaania võidufond on 2300€.

 • Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania osas on lõplikud ning kõikidele Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 • Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Calixi eelsoojendussüsteem ükskõik millise edasimüüja juurest ning registreerida oma andmetega veebilehel www.eelsoojendus.ee

 • Andmete registeerimisega kampaanialehel kinnitab Kampaanias osaleja oma isikuandmete ja muude andmete õigsust, vabatahtlikku soovi osaleda Kampaanias ning Kampaania reeglitest kinnipidamist.

 • Iga unikaalne osaleja saab Kampaanias osaleda vaid ühe korra (st ühe korra kuuauhinna loosimisel ning ühe korra peaauhinna loosimisel).

 • Kampaanias saab osaleda vaid need Calixi eelsoojendussüsteemi soetanud osalejad, mille kuupäev jääb ajavahemikku 24.11.2014–31.01.2015

 • Kampaania KUUAUHINNAKS on 100 euro väärtuses Autoeksperdi kinkekaart. Vaata www.autoekspert.ee

 • Kuuauhinna loosimised toimuvad iga uue kuu esimesel nädalal, ajavahemikus 24.11.2014 - 06.02.2015

 • Kõiki kuuauhindade võitjaid teavitatakse e-posti, telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva nädala jooksul ning lepitakse kokku auhinna kättesaamise üksikasjades.

 • Võitja nimi avaldatakse Calixi Facebooki lehel, mis asub aadressil: https://www.facebook.com/calixeesti  loosimisele järgneva nädala jooksul.

 • Kuuauhinna võidu vormistamiseks ja auhinna kättesaamiseks peab auhinna võitja Korraldajaga eelnevalt kokku lepitud ajal tulema isiklikult kohale KG Knutsson AS kontorisse (Saeveski 12, Tallinn). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

 • Kuuauhindade järele tulemise viimane kuupäev on 28.02.2015. Peale seda kuupäeva Kampaania kuuauhinda ei väljastata.

 • Kampaania PEAAUHINNAKS on Reisieksperdi AS kinkekaart väärtusega 2000 eurot, mis sisaldab vabalt valitud reisiteenuseid Reisieksperdi AS (edaspidi Teenusepakkuja) tooteportfellist. Reisi sihtkoha(d), marsruudi, pikkuse ning reisikaaslased (viimaste kaasamine ei ole kohustuslik) valib Kampaania peaauhinna võitja. Detailne reisiplaan koostatakse Kampaania peaauhinna võitja ja Teenusepakkuja koostöös. Auhinnareis on ühekordselt realiseeritav ja seda ei ole võimalik jaotada mitmeks erinevaks reisiks. Samuti ei maksta võitjale auhinda välja rahas.

 • Kui reisi sihtkohast, marsruudist, pikkusest, reisijate arvust või muudest asjaoludest tingituna ületab reisi kogumaksumus 2000€ euro piiri, tasub sellele lisanduva rahasumma Kampaania peaauhinna võitja. Kui reisi kogumaksumus jääb alla 2000 euro, ei hüvitata sellest puudujäävat summat Kampaania peaauhinna võitjale rahas ega muude auhindade või teenustena.

 • Peaauhind 2000 eurot sisaldab transporti sihtkohta/sihtkohtadesse ja tagasi, majutust sihtkohas/sihtkohtades koos majutusasutuse poolt pakutava toitlustusega, reisikindlustust ning võimalusel ja eelneval kirjalikul kokkuleppel Korraldaja ja Teenusepakkuja täiendavaid kohapealseid tegevusi. Reisikindlustuse üksikasjades lepitakse kokku detailse reisiplaani koostamisel.

 • Peaauhind 2000 eurot ei sisalda reisiraha (sularaha) ning Kampaania peaauhinna võitja ja/või tema reisikaaslaste poolt läbi viidud tegevusi, mille osas ei ole Korraldaja ning Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku kokkulepet nende Korraldaja poolse tasumise osas.

 • Kehtiva passi ja ID-kaardi hankimise kohustus lasub Kampaania peaauhinna võitjal.

 • Korraldaja ja Teenusepakkuja ei vastuta reisi ärajäämise eest reisijast/reisijatest tulenevatel põhjustel.

 • Kui auhinnareis hilineb või jääb ära Teenusepakkuja või Korraldajast mitte olenevatel põhjustel, ei korva Teenusepakkuja ega Korraldaja auhinnareisi ega uue reisi vormistamisega seotud kulusid.

 • Korraldajal ja Teenusepakkujal on õigus eelneval kokkuleppel Kampaania peaauhinna võitjaga teha reisiplaani osas ettepanekuid või muudatusi, kui see peaks osutuma vajalikuks võitja ja tema reisikaaslaste ohutuse tagamise seisukohalt.

 • Korraldaja ning Teenusepakkuja ei ole vastutavad Kampaania peaauhinna võitja ja tema reisikaaslaste ohutuse, vigastuste, varguste vms eest reisi ajal.

 • Kui Kampaania peaauhinna võitja on noorem kui 18-aastane, on võidu vormistamisele ning hilisema detailse reisiplaani koostamisele ja reisile kohustuslik vähemalt ühe täisealise järelevalvaja kaasamine.

 • Peaauhinna võit vormistatakse võitja ja Korraldaja ning võitja ja Teenusepakkuja vahelise lepinguga.

 • Kampaania peaauhinna loosimine toimub 02.02.2015

 • Peaauhinna võitjat teavitatakse e-posti, telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva nädala jooksul. Võitja nimi avaldatakse Calxi Facebookis aadressil: https://www.facebook.com/calixeesti  loosimisele järgneva nädala jooksul. Kui peaauhinna võitjaga ei ole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 1 nädala jooksul, loositakse 09.02.2015 välja uus võitja. Peaauhinna esimesele võitjale, kellega ei õnnestunud ühendust saada loosimisele järgneva 1 nädala jooksul, auhinda ei väljastata. Kui ka 09.02.2015 loositud peaauhinna võitjaga ei õnnestu ühendust saada loosimisele järgneva 1 nädala jooksul, jääb Kampaania peaauhind välja andmata.

 • Peaauhinna võidu vormistamiseks ja auhinna kättesaamiseks peab auhinna võitja Korraldajaga eelnevalt kokku lepitud ajal tulema isiklikult kohale KG Knutsson AS kontorisse (Saeveski 12, Tallinn). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

 • Kampaania peaauhinna võitja on kohustatud tulema KG Knutsson AS kontorisse võitu vormistama hiljemalt 28.02.2015. Peale seda kuupäeva ei ole Korraldajal kohustust Kampaania peaauhinda väljastada.

 • Kampaania peaauhinna võitja on kohustatud koostöös Korraldaja ja Teenusepakkujaga koostama detailse reisiplaani ning kinnitama reisikuupäevad vähemalt 60 päeva enne reisi.

 • Kampaania peaauhinnana võidetud reis kehtib kasutamiseks kuni 31.12.2015 (reisilt naasmise viimane võimalik kuupäev), vabade kohtade olemasolul. Kui Kampaania peaauhinna võitja ei ole koostöös Korraldaja ja Teenusepakkujaga koostanud detailset reisiplaani koos reisikuupäevadega hiljemalt 01.10.2015, tühistub Kampaania peaauhinna võidu kasutamisõigus.

 • Kõikide auhindade võitjatega võtab Korraldaja ühendust kampaanialehel registreerimisel esitatud e-posti aadressil või kontakttelefoni numbril. Kõikide auhindade kättesaamise aluseks on isikut tõendav dokument.

 • Korraldajal on õigus kontrollida kõikide Kampaania auhinnavõitjate poolt Korraldajale esitatud andmete õigsust. Kampaanias osaleja andmed on käesolevatele reeglitele mittevastavad ja auhindade kättesaamiseks kehtetud juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui need on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

 • Korraldaja ei vastuta Kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada reeglites määratud aja jooksul peale loosimist või auhinda üle anda eelnevalt kokkulepitud kohas ja/või ajal.

 • Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või kasutajatele ja/või nende poolt kolmandatele isikutele auhindade kasutamisega seoses tekitatud võimalike kahjude eest.

 • Korraldaja võtab endale vastutuse kõikide Kampaania auhindadega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

 • Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhindade maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhinnad asendatakse teiste samaväärsete auhindadega Korraldaja otsusel.

 • Auhinna vastuvõtmisega annab selle võitja Korraldajale loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR- kampaaniates jm Korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.

 • Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil: KG Knutsson AS kontorisse (Saeveski 12, Tallinn) või e-posti aadressil calix@kgk.ee Märgusõna: kampaania „Võida 2000€ väärtuses reis Calixilt!“ Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

 • Kampaania kohta saab lisainfot Calixi Facebooki kaudu kirja teel või e-posti teel calix@kgk.ee. Kirjadele vastatakse 3 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.

 • Kampaanias ei või osaleda KG Knutsson AS ning Kampaania korraldamisega seotud agentuuride ja ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed.

 • Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.

 • Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Autos külmetamise vastu aitab
Calixi eelsoojendus

Mis on Calix elektriline eelsoojendi?

Calix on terviklik auto eelsoojendussüsteem, mis koosneb akulaadijast, salongisoojendusest, juhtseadmest, sõidukispetsiifilisest mootorisoojendusest, kaablist ja ühendusjuhtmetest ning töötab vooluvõrgust 230 V.

Calixi eelsoojendi

 • Salongipuhurid Slim Line

  Kompaktsed ja turvalised salongipuhurid tagavad ühtlase temperatuuri salongis, sulatavad autoaknalt jää ja kuivatavad sõidukist udu. Salongipuhurid on saadaval erineva võimsusega 800-1800W.

 • Mootori soojenduselement

  Mootorisoojenduselement on auto eelsoojendussüsteemi südameks, mis muudab mootori käivitamise talvehooajal meeldivamaks. Eelsoojendatud mootor kulub käivitusmomendil tunduvalt vähem, kasutab märgatavalt vähem kütust ja eraldab vähem kahjulikke heitgaase. Mootorisoojenduselement valitakse sõltuvalt sõiduki mudelist ja mootori tüübist.

 • Võrgujuhtmed

  Võrgujuhtmed on saadaval erinevas pikkuses: tavalised 2,5-25 m ja LED-valgustusega 2,5-10 m. LED-valgustus hakkab põlema, kui kaabel on vooluvõrku ühendatud. Comfort-komplektides on alati kaasas tavaline, ilma LED valgustuseta 2,5 m pikkune juhe.

 • Akulaadija

  Madal välistemperatuur mõjutab auto akut. Mida suuremad on miinuskraadid, seda vähem on võimsust. Elektrooniline akulaadija laeb akut arvestades välistemperatuuri ja aku laetust. Nii kaitsed akut ülelaadimise eest ning pikendad aku tööiga.

 • Juhtseade

  Eelsoojendi puldiga saad käivitada mootori ja salongisoojenduse kaugjuhtimise teel.

Miks valida Calixi eelsoojendi?

Mootor kulub vähem

Ekspertide poolt läbiviidud testid tõestavad, et käivitades eelsoojendatud mootorit, on selle kulumine väiksem ja tööiga pikem.

Väiksem kütusekulu

Eelsoojendatud mootor kulub käivitusmomendil tunduvalt vähem ja kasutab märgatavalt vähem kütust.

Mugav ja turvaline

Autosse istumise hetkeks on autosalong soe, aknad on jääst ja udust puhtad – nii saad kohe alustada sõitu. Naudi personaalset luksust!

Keskkonnasõbralik

Käivitades eelsoojendatud mootorit, väheneb heitgaaside hulk esimesel 4-5 kilomeetril tunduvalt.

Leia edasimüüja

Tallinn ja Harjumaa

Calix elektrilise eelsoojendi ametlikud edasimüüjad Tallinna ja Harjumaa piirkonnas.